PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI DO 7,5 m3/d

Cele programu

 • Ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami.
 • Stworzenie możliwości zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Zasady finansowania

1. Beneficjentami programu mogą zostać:

 • osoby fizyczne będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości na której zlokalizowana będzie przydomowa oczyszczalnia ścieków,
 • instytucje i organizacje wykonujące funkcje publiczne lub społeczne posiadające prawo do dysponowania nieruchomością na której zlokalizowana będzie przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo.

2. Jeżeli nieruchomość jest własnością więcej niż jednego właściciela to dofinansowanie przysługuje tylko jednemu ze                                    współwłaścicieli tej nieruchomości.
3. Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń w terminach podanych w kalendarium.

Dofinansowania udziela się pod warunkiem, że:

1. inwestycja będzie zrealizowana na terenie nieruchomości położonej w województwie mazowieckim;
2. środki Funduszu będą przeznaczone na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez wnioskodawcę, powstałych po dniu podjęcia      przez Fundusz decyzji o przyznaniu dofinansowania;
3. nieruchomość jest położona poza obszarem aglomeracji ujętej w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków, bądź                    obszarem na którym przewiduje się budowę zbiorczych sieci kanalizacyjnych (włączenie się do tej sieci jest nieuzasadnione                  ekonomicznie) lub na terenie na którym nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej;
4. do budowy wykorzystywane będą wyłącznie urządzenia nowe posiadające aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie                  według obowiązujących przepisów prawa budowlanego lub urządzenia zgodne z normą PN – EN 12566-3+A1:2009 (urządzenia            muszą posiadać znak B lub CE);
5. wykonanie inwestycji zostanie zlecone specjalistycznej firmie lub wykonanie jej we własnym zakresie pod nadzorem osoby                    uprawnionej (posiadającej uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i            kanalizacyjnych;
6. dotacja zostanie zabezpieczona wekslem własnym in blanco wystawionym na WFOŚiGW w Warszawie;
7. zadanie nie może być dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie w przypadku otrzymania dotacji z innych środków                              publicznych (krajowych lub UE).

Wysokość dofinansowania

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków może być dofinansowana w formie dotacji w wysokości do 45% kosztów kwalifikowanych (koszty związane jedynie zakupem urządzenia oraz robotami montażowymi niezbędnymi do jego prawidłowej pracy), nie więcej niż 7.500 zł dla oczyszczalni o przepustowości do 5m3/d i nie więcej niż 10.000 zł dla
oczyszczalni o przepustowości powyżej 5m3/d.

Dokumenty niezbędne do uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie:

1. Wniosek o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Kserokopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się o dofinansowanie (w przypadku współwłasności ksero dowodów obojga              małżonków lub współwłaścicieli).
3. Statut, umowa spółki lub inne dokumenty poświadczające prowadzoną działalność.
4. Zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON.
5. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP.
6. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony w oparciu o umowę z wykonawcą lub kosztorys inwestorski oparty na ofercie           dostawcy.
7. Wypełnioną kartę efektu ekologicznego.
8. Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyjęte przez Starostwo Powiatowe lub prawomocne pozwolenie na budowę.
9. Dla oczyszczalni powyżej 5 m3/d lub odprowadzających ścieki do wód – pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków.
10. Opinia Gminy o celowości zadania (informacja o możliwościach wykonania kanalizacji lub podanie terminu planowanej realizacji kanalizacji na danym terenie).
11. Kosztorys inwestorski, oferta dostawcy lub umowa z wykonawcą.
12. Aprobata techniczna na urządzenia lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 (urządzenia powinny posiadać            znak B lub CE).
13. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele zadania (wypis działki z ewidencji gruntu / akt                    notarialny / wypis z księgi wieczystej).
14. Oświadczenie odnośnie posiadania środków własnych na realizację zadania.
15. Oświadczenie zobowiązujące do informowania o uzyskanym wsparciu ze środków WFOŚiGW w Warszawie według załączonego               wzoru.
16. Dokumentację wykonawczą producenta instalacji z określeniem doboru podstawowych danych techniczno-technologicznych            oraz roboczy szkic sytuacyjny zagospodarowania terenu działki i lokalizacji oczyszczalni (przedkładany wraz ze zgłoszeniem do          Starostwa Powiatowego).
17. Informacja o uzyskanej pomocy de minimis /pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.
18. Zobowiązanie o eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją producenta urządzenia przez okres nie                  krótszy niż 5 lat.
19. Druk wniosku oraz wzory załączników ustali Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w                    Warszawie.

Wypłata dotacji:

W celu wypłaty dotacji należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • Oryginał faktury wystawionej za realizację/zakup przydomowej oczyszczalni ścieków.
 • Oświadczenie producenta urządzenia, jego przedstawiciela lub osobę sprawującą nadzór, że roboty montażowe zostały przeprowadzone prawidłowo i gwarantują prawidłową pracę urządzenia, a jego wielkość gwarantuje prawidłowe oczyszczanie ścieków (wraz z wypełnionym drukiem gwarancji).
 • Protokół odbioru końcowego zadania podpisany przez wykonawcę, osobę sprawującą nadzór oraz Beneficjenta.
 • Druk wniosku o wypłatę zgodnie z załącznikiem.
 • Potwierdzenie poniesienia udziału środków własnych (faktury/ rachunki oraz przelewy bankowe lub potwierdzenie zapłaty przez Wykonawcę/Dostawcę).
 • Badania ścieków oczyszczonych w przypadku oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 5 m3/d lub oczyszczalni odprowadzających ścieki do wód powierzchniowych.
 • Co najmniej 3 zdjęcia wykonane na różnym etapie realizacji zadania.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Karta efektu ekologicznego

Oświadczenie o pomocy publicznej

Oświadczenie do celów odprowadzania podatku od osób fizycznych PIT 8C

Rozliczenie rat dotacji dla osób fizycznych

Rozliczenie rat dotacji dla instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne

źródło: http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2012